جناب مهندس صابر
عضو هیئت مدیره

 

 

 

جناب دکتر شهباز
عضو هییت مدیره

 

 

 

جناب مهندس حسین نکاحی
رییس هیئت مدیره و مدیر عامل

 

جناب احمد سجادیان
عضو هیئت مدیره

 

 

 

جناب مهندس احمد دلشاد
مدیر معدن