امیر نورمندی پور
رئیس هیئت مدیره

 از شهرستان تربت حیدریه

...... .........
نائب رئیس

از شهرستان تربت حیدریه

....... .......
طراح

 از شهرستان تربت حیدریه